top of page
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

인도네시아 제품

광천 인도네시아

브랜드 정체성

'언제 어디서나 맛있고 맛있는 바삭바삭한 김밥' 

김은 참기름에 볶아서 밥과 함께 반찬으로 먹거나(따뜻하게) 안주로 직접 먹을 수 있는 김이다.

광천김

광천김 제품

Edition.png

브랜드 정체성

'맛있고 맛있는 크리스피 김스낵은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

'다양한 맛을 지닌 맛있고 맛있는 크리스피 김 스낵.

새로운 할랄.png
Edition.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

바베큐.png
Norigo-Sachet-Balado.png

Norigo Snack Rasa BBQ 3G (12pcs/pack)

매운맛 (1).png
Norigo-Sachet-Pedasl.png

Norigo Snack Rasa Pedas 3G (12pcs/pack)

치즈박스.png
치즈.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Artboard 1 copy 6.png

노리고 치킨맛 스낵 3G (12개/팩)

Artboard 1 copy.png

노리고 스낵 발라도맛 3G (12개입)

Artboard 1 copy 3.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Artboard 1 copy 7.png

노리고 치킨맛 스낵 3G (12개/팩)

ori.png

브랜드 정체성

'맛있고 맛있는 크리스피 김스낵은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

'Snack Rumput Laut Renyah yang nikmat dan lezat dengan berbagai varian rasa.

새로운 할랄.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

거대한 시트 페다.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

KEJU.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

바베큐.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Ayam.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

jagung.png
Mockup-original.png
Mockup-Pedas.png
자산 1. png

브랜드 정체성

'맛있고 맛있는 크리스피 김스낵은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

긴 시트는 자이언트 시트에 비해 크기가 2배 더 큽니다.

새로운 할랄.png
모형-original.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Mockup-Pedas.png
모형-Spicy.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

모형-치즈.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Mockup-BBQ.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

MOCKUP-1.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

모형-Corn.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Giant-Buka-Pedas.png
Giant-Buka.png-(ORI).png

브랜드 정체성

'맛있고 맛있는 크리스피 김스낵은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

'다양한 맛을 지닌 맛있고 맛있는 크리스피 김 스낵.

새로운 할랄.png
자이언트-부카.png-(ORI).png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

자이언트-오픈-매운맛.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Giant-Buka-keju.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

거대한 오픈 바베큐.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

Giant-Buka-ayam.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

자이언트-오픈-옥수수.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

원본-back.png
원본.png

브랜드 정체성

'Snack Rumput Laut Renyah yang nikmat dan lezat dapat dikonsumsi dimanapun dan kapanpun' 

스프링롤 껍질과 함께 해초를 간식으로 즐겨보세요. 노리 크리스피는 TV 시청, 공부, 휴식 등 모든 활동의 간식 동반자로 적합합니다.

새로운 할랄.png
Artboard 1 copy 16.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

Artboard 1 copy 18.png

Nori Crispy 20g
Rasa BBQ

Artboard 1 copy 21.png

크리스피 김 20g
매운맛

Artboard 1 copy 19.png

크리스피 김 20g
치즈맛

Artboard 1 copy 17.png

Nori Crispy 20g
Rasa Balado

Artboard 1 copy 20.png

Nori Crispy 20g
Rasa Jagung Pangggang

Artboard 1 copy 22.png

Nori Crispy 20g
Rasa Wasabi

대지 11. png

브랜드 정체성

'맛있고 맛있는 크리스피 김스낵은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

스프링롤 껍질과 함께 해초를 간식으로 즐겨보세요. 노리 크리스피는 TV 시청, 공부, 휴식 등 모든 활동의 간식 동반자로 적합합니다.

Halal Baru.png
Artboard 11.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

대지 1부 copy1.png

Nori Boom 
Rasa Pedas

Artboard 1 copy 51.png

노리 붐 
치즈

대지 1부 21.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

대지 1부 31.png

노리 붐 
닭 튀김

대지 1부 41.png

노리 붐 
바베큐

노리고타부르오리.png
MOCKUP-30G-bbq.png
소모형.png
노리고-타부르-사파리---원본-(목컵).png

브랜드 정체성

 맛있고 맛있는 모돈김은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

Nori Tabur, Potongan rumput laut dengan biji wijen, Bawang merah, Minyak wijen yang digunakan sebagai taburan atau tambahan makanan.

새로운 할랄.png
노리고타부르오리.png
MOCKUP-30G- 원본.png
원본 모형.png

Nori Tabur Original
Ukuran 60g, 30g & 5g

norigo-tabur-bbq.png
MOCKUP-30G-bbq.png
bbqi-mockup.png

바비큐 소우 김
크기 60g, 30g & 5g

노리고-파종-소.png
MOCKUP-30G-소.png
소모형.png

소우김
크기 60g, 30g & 5g

노리고-파종-매운맛.png
MOCKUP-30G-매운맛.png
매운 모형.png

매콤한 소김
크기 60g, 30g & 5g

norigo-tabur-seafood.png
MOCKUP-30G-seaffood.png
해산물 모형.png

해물 소 김
크기 60g, 30g & 5g

노리고-타부르-사파리---원본-(목컵).png

김 뿌리 향낭 오리지널맛 5g

노리고-타부르-사파리---BBQ-(목컵).png

노리 소우 향낭 바베큐맛 5g

Norigo-Tabur-Safari---Seafood-(Mokcup).png

Nori Tabur Sachet
Seafood 5g

Norigo-Tabur-Safari---Pedas-(Mokcup).png

김 뿌리낭 매운맛 5g

노리고-소우-사파리---소-(목컵).png

노리 소우 향낭 쇠고기맛 5g

Artboard 1 copy 14renceng.png

브랜드 정체성

 맛있고 맛있는 모돈김은 언제 어디서나 먹을 수 있습니다' 

Nori Tabur renceng, Potongan rumput laut dengan rice noodle dan biji wijen, Bawang merah, Minyak wijen yang digunakan sebagai taburan atau tambahan makanan. 

새로운 할랄.png
Artboard 1 copy 14renceng.png

Nori Tabur Renceng 10g Rasa Original

Artboard 1 copy 15renceng.png

바비큐 소우 김
크기 60g, 30g & 5g

Artboard 1 copy 23renceng.png

소우김
크기 60g, 30g & 5g

Artboard 1 copy 29renceng.png

Nori Tabur Renceng 10g Rasa Seafood

Artboard 1 copy 28renceng.png

바비큐 소우 김
크기 60g, 30g & 5g

Artboard 1 copy 24renceng.png

소우김
크기 60g, 30g & 5g

Artboard 1 copy 27renceng.png

Nori Tabur Renceng 10g Rasa Keju

Artboard 1 copy 26renceng.png

바비큐 소우 김
크기 60g, 30g & 5g

Artboard 1 copy 25renceng.png

소우김
크기 60g, 30g & 5g

도시락-노리고-원본.png
도시락 광천 오리지널.png

브랜드 정체성

언제 어디서나 맛있고 맛있는 김스낵을 드실 수 있습니다' 

'다양한 맛을 지닌 맛있고 맛있는 크리스피 김 스낵.

Halal Baru.png
도시락-노리고-원본.png

노리고 도시락 참깨 5g

Dosirak-Norigo-Pedas.png

노리고 도시락 매운맛 5g

Dosirak-Norigo-BBQ.png

노리고 도시락 BBQ 5g

도시락-노리고-페릴라.png

노리고 도시락 들깨 5g

도시락-노리고-올리브 오일.png

노리고 도시락 올리브오일 5g

도시락-노리고-사차인치.png

Norigo Dosirak Sacha Inchi 5g

도시락올리브오일(목업).png

김도시락
구운 미역 - 올리브 오일

도시락 광천 오리지널.png

김도시락
구운 미역 - 참기름(
)

ONIGIRI-100-SHEET-DPN.png
5. 오니기-50-lmbr (1).png
오니기리삼각형.png

브랜드 정체성

오니기리 만들기용 구운 김

맛있고 맛있는 구운 김을 섭취하여 오니기리를 만들 수 있습니다

새로운 할랄.png
ONIGIRI-100-SHEET-DPN.png

김 오니기리 100매

5. 오니기-50-lmbr (1).png
onigi-blkg-50-lmbr.png

김 오니기리 50 - 1장

SUSHI NORI GOLD 50 Lembar.png
SUSHI NORI (JEPANG) DEPAN.png

브랜드 정체성

스시 김 / 질 좋은 재료로 만든 구운 해초로 맛있고 맛있는 맛

제조에 일반적으로 사용되는 해초
스시, 오니기리 김밥 등 직접 먹어도 좋다.

Halal Baru.png
스시노리 골드 50장.png

김도시락
구운 미역 - 올리브 오일

스시 노리(일본)가 앞서 있습니다. png

김도시락
구운 미역 - 올리브 오일

된장-참기름-20g-(목컵).png

브랜드 정체성

언제 어디서나 맛있고 맛있는 김스낵을 드실 수 있습니다' 

'Snack Rumput Laut Renyah yang nikmat dan lezat dengan berbagai varian rasa.

Halal Baru.png
된장-참기름-20g-(목컵).png

김장장
양념 미역
참기름 (
)

된장---들기름-20g-(목컵).png

김장장
양념 미역
참기름 (
)

미역-100g.png
Mockup Miyeok Potong 100g Sticker_1.png

브랜드 정체성

Rumput Laut Kering Korea 100%

Rumput Laut kering biasanya disantap saat musim dingin tiba karena memiliki rasa yang lezat dengan tambahan kuah sop.

Halal Baru.png
miyeok-100g.png

말린 해초
말린 해초

미역 목업컷 100g 스티커_1.png

말린 해초
말린 해초

아오노리 500g.png
aonori 500g.png

브랜드 정체성

엄선된 고품질 부불해조류

Aonori biasa digunakan sebagai taburan dalam berbagai hidangan, aonori dapat digunakan pada berbagai masakan seperti yakisoba, takoyaki dan okomiyaki

새로운 할랄.png
aonori 500g.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

아오노리 250g.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

아오노리 50g.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

100G-키자미노리.png
20G-키자미노리.png

브랜드 정체성

해초 스프링클

키자미 김은 치라시 초밥 위에 뿌릴 수 있고, 국수 위에 뿌릴 수 있고, 주먹밥에 뿌릴 수 있고, 오차즈케에 뿌릴 수 있습니다.

새로운 할랄.png
100G-키자미노리.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

50G-KIZAMI-NORI.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

20G-키자미노리.png

김장장
양념 미역
들기름(
)

Dried-Seaweed-Kwangcheon-250g-(Mokcup).png

브랜드 정체성

말린 해초

멸균 처리되어 품질이 보장된 건조김

Halal Baru.png
건-미역-광천-250g-(목컵).png

말린 해초
말린 해초

bottom of page